ธานี ป. “ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, น. 18-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242883.