บุณยสนธิกุล ก. “กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, น. 36-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242889.