โรจน์ยินดีเลิศ ว. “ภาวะขาดไบโอติน”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 18-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242897.