สมหล่อ ณ. “น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 21-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242898.