พิศประเสริฐว. “ardet-iedl yndrome”. hai PEN วารสารโภชนบำบัด, ี 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, น. 18-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243112.