โรจน์ยินดีเลิศ ว., เตชะวณิช ส., และ วีรเธียร ก. “ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, น. 24-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243116.