เตชะวณิช ส. “อาหารฮาลาล”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 26, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2020, น. 45-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244311.