ลักขณานุรักษ์ น. “แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244315.