รัตนชัยวงศ์ ส. “สรุปความคิดรวบยอดเรื่องแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 26, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, น. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244405.