นันท์ธนะวานิช พ. “Functional Milk. นม (ทางเลือก) นี้ดีหรือไม่”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 26, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, น. 10-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244410.