พราหมณสุทธิ์ บ., และ ตระกูลฮุน ว. “แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 28, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 1-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/248362.