วีรเธียร ก. . “เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 29, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 48-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/251742.