รัตนชัยวงศ์ ส. . “ภาวะน้ำหนักลดจากยายับยั้ง Sodium-Glucose Co-Transporter 2”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, ปี 29, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 82-91, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/255605.