วโรดมวิจิตรดรุณีวัลย์, แย้มวงษ์ปรียานุช, หงสประภาสประณิธิ, จิตตวัฒนรัตน์กวีศักดิ์, อังคทะวานิชจงจิตร, พิศประเสริฐวีระเดช, วิชานศวกุลศานิต, เตชะวณิชสิรกานต์, รัตนชัยวงศ์สรวิเชษฐ์, อึงพินิจพงศ์วินัย, พรรณเชษฐ์ปริย, ชัยนามกุลพงษ์, จิวากานนท์ศิรินทร์, ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ประพิมพ์พร, วีรเธียรกรกต, รุ้งพรายดาราพร, อิ่มเอิบสินนลินี, แก้วถนอมส่งศรี, พิชิตไชยพิทักษ์อรวรรณ, พราหมณสุทธิ์บุชชา, ตั้งเสริมวงศ์ธัญวรินทร์, และ ศุภสินธุ์อุปถัมภ์. “คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ -4)”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 27, no. 1 (มิถุนายน 30, 2019): 10-38. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242061.