พิศประเสริฐวีระเดช. “ardet-iedl yndrome”. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด 24, no. 3 (กรกฎาคม 8, 2020): 18-23. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243112.