1.
วโรดมวิจิตรด, แย้มวงษ์ป, หงสประภาสป, จิตตวัฒนรัตน์ก, อังคทะวานิชจ, พิศประเสริฐว, วิชานศวกุลศ, เตชะวณิชส, รัตนชัยวงศ์ส, อึงพินิจพงศ์ว, พรรณเชษฐ์ป, ชัยนามก, จิวากานนท์ศ, ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ป, วีรเธียรก, รุ้งพรายด, อิ่มเอิบสินน, แก้วถนอมส, พิชิตไชยพิทักษ์อ, พราหมณสุทธิ์บ, ตั้งเสริมวงศ์ธ, ศุภสินธุ์อ. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4). Thai JPEN [ินเทอร์เน็ต]. 30 มิถุนายน 2019 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];27(1):10-8. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242061