1.
พิศประเสริฐว. Bardet-Biedl Syndrome. Thai JPEN [ินเทอร์เน็ต]. 8 กรกฎาคม 2020 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];24(3):18-3. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243112