Return to Article Details โมเดลสมการโครงสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Download Download PDF