Return to Article Details การเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (The increasing of communication proficiency to promote the media literacy in the elderly, Chiang Kum District, Phayao Province Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล