Return to Article Details การวิจัยเพื่อพัฒนาครูผู้นำการเรียนการสอนโดยใช้สุนทรียแสวงหาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (Research for the Development of Instructional Leaders using an Appreciative Inquiry in Schools under Pra Nakhon Si Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล