Return to Article Details เปิดกฎความสุภาพของแล็กคอฟฟ์ และหลักการความสุภาพของลีช กับการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารที่สะท้อนถึงความสุภาพในวัฒนธรรมตะวันออกได้จริงหรือ (Uncover Lakoff’s Rules of Politeness and Leech’s Politeness Principle and Their Applicability to Study Communicative Be Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล