Return to Article Details ปัจจัยเชิงเหตุของความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาการซื้อสินค้า จากร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นซี (Causal Factors of Electronic Loyalty: A Case Study of Online Purchasing of the Generation C Consumers) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล