Return to Article Details แนวทางการออกแบบโฆษณาทางแฟชั่น : การสร้างสรรค์หลักการการออกแบบโฆษณาทางแฟชั่นจากการรับรู้เสียงดนตรีเพลงและท่าทางการแสดงท่าใบ้ (Guidelines for Fashion Advertisement: The Creation of Principles for Fashion Advertisement with Music Perception and Sign Languag) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล