Return to Article Details ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (Factors Affecting the Successful Implementation of Moderate Class More Knowledge Policy in Schools under Petchaburi Primary Educational Area Office 2) Download Download PDF