Return to Article Details ผลของการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกูเกิ้ล คลาสรูม ที่มีต่อความคงทนของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (The Effect of Using Flipped Classroom Technique with Google Classroom on the Retention of the Students’ Self-Directed Learning Readiness and Achievement in Business English) Download Download PDF