Return to Article Details องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านธุรกรรมการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพลังเศรษฐกิจผู้หญิง กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย. (Influencing Factors effect to Purchasing Decision in M-Commerce in Womenomics’ Generation Y) Download Download PDF