Return to Article Details อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาเชิงพฤติกรรม (The Influence of Gender and Personality Differences on Dominance Emotional Digitized Sounds in Young Adults: Behavioral Study ) Download Download PDF