ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 03 (2564): กรกฎาคม - กันยายน

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขที่หลากหลาย อาทิเช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง ระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้ โดยส่งเข้ามาได้ที่ Thai Journals Online (ThaiJO)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-12

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ