ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 01 (2564): มกราคม - มีนาคม

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว และขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ทุกท่านที่ให้ความสนใจและคอยติดตามผลงานของวารสารฯ โดยในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการผลกระทบจากโรคโควิด-19 อาหารกับโรคอ้วน พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย สุขภาพสายตา ช่องปาก การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-12

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ