ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 04 (2563): ตุลาคม - ธันวาคม

วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เป็นต้นว่า การคุ้มครองผู้บริโภค การออกกำลังกาย การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การศึกษาในอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ