ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 02 (2564): เมษายน - มิถุนายน

ขณะนี้ประเทศไทยเรา ประสบกับปัญหาการระบาด (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) รอบ 3 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ คือวิธีป้องกันตนเองจากโรคระบาดครั้งนี้ (D-M-H-T) โดยการ เว้นระยะห่างร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้างานหรืออาคารต่าง ๆ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงไปร่วมงานในสถานที่แออัด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด

สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับอาชีวอนามัย การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้ โดยส่งเข้ามาได้ที่ Thai Journals Online (ThaiJO)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ