Rapid Response System: Inpatient Care at the Very End of Life

Authors

  • ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Abstract

บทนำ
Rapid Response System (RRS) กลายมาเป็นมาตรฐานในยุคปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นชัดเจนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือ ผู้ป่วยมีความเสี่ยงทางคลินิกที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยในไอซียูที่มีความแตกต่างในแต่ละแห่ง ทั้งด้านวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านการความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งในยุคนี้การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้น มีการเน้นในประเด็นที่ฉุกเฉินมากขึ้น เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยให้ได้ทันท่วงที และมีโอกาสการหายและรอดมากขึ้น

Downloads

Published

2021-06-29

How to Cite

1.
หมอกเจริญพงศ์ ฉ. Rapid Response System: Inpatient Care at the Very End of Life. Clin Crit Care [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2024 Jun. 17];29(1):12-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253062

Issue

Section

Palliative Care Consult