Factors Related to the Knowledge about Delirium in Critically Ill Patients Among Nurses

Authors

  • สุพัตรา อุปนิสากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • อุรา แสงเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • ประสบสุข อินทรักษา ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ทิพมาส ชิณวงศ์

Downloads

Published

2010-06-30

How to Cite

1.
อุปนิสากร ส, แสงเงิน อ, อินทรักษา ป, ชิณวงศ์ ท. Factors Related to the Knowledge about Delirium in Critically Ill Patients Among Nurses. Clin Crit Care [Internet]. 2010 Jun. 30 [cited 2024 Jun. 14];18(2):6-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253601

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ