[1]
ภิรมย์พานิช ภ. 2015. Critical Care Quiz. Clinical Critical Care. 23, 1-2 (Dec. 2015), 37–38.