(1)
เสรีโยธิน จ.; บุตรเจียมใจ ป.; คงวิบูลยวุฒิ ม. A 29-Year Old Woman G1P0, GA 35 Weeks With Progressive Dyspnea. Clin Crit Care 2018, 26, 11-16.