(1)
บุญโยประการ ช. Septic Shock With Acute Respiratory Failure. Clin Crit Care 2015, 23, 12-20.