(1)
รุ่งเรืองหิรัญญา ส.; ชามพูนท ร. Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol. Clin Crit Care 2012, 20, 19-24.