(1)
ชามพูนท ร. Critical Care Journal Club. Clin Crit Care 2010, 18, 27-28.