(1)
รุ่งเรืองหิรัญญา ส. Critical Care Quiz. Clin Crit Care 2010, 18, 29.