เสรีโยธิน จ., บุตรเจียมใจ ป., & คงวิบูลยวุฒิ ม. (2018). A 29-year old woman G1P0, GA 35 weeks with progressive dyspnea. Clinical Critical Care, 26(1), 11–16. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250163