ภิรมย์พานิช ภ. (2015). Critical Care Quiz. Clinical Critical Care, 23(1-2), 37–38. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252980