บุญโยประการ ช. (2015). Septic Shock with Acute Respiratory Failure. Clinical Critical Care, 23(1-2), 12–20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252984