อัศววรฤทธิ พ., & คงวิบูลยวุฒิ ม. (2021). A 48-year-old woman with Acute Dyspnea. Clinical Critical Care, 29(1), 9–11. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253061