รุ่งเรืองหิรัญญา ส., & ชามพูนท ร. (2012). Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol. Clinical Critical Care, 20(2), 19–24. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452