โชคงามวงศ์ น., & ปุญญถาวร ส. (2010). A 22 year-old man with acute abdominal pain. Clinical Critical Care, 18(2), 21–25. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605