ชามพูนท ร. (2010). Critical Care Journal Club. Clinical Critical Care, 18(1), 27–28. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253620