รุ่งเรืองหิรัญญา ส. (2010). Critical Care Quiz. Clinical Critical Care, 18(1), 29. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253621