ชามพูนท ร. (2009). Critical Care Journal Club. Clinical Critical Care, 17(2), 19–20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253650