เสรีโยธิน จ.; บุตรเจียมใจ ป.; คงวิบูลยวุฒิ ม. A 29-year old woman G1P0, GA 35 weeks with progressive dyspnea. Clinical Critical Care, Bangkok, Thailand, v. 26, n. 1, p. 11–16, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250163. Acesso em: 5 jun. 2023.