รุ่งเรืองหิรัญญา ส.; ชามพูนท ร. Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol. Clinical Critical Care, Bangkok, Thailand, v. 20, n. 2, p. 19–24, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452. Acesso em: 18 apr. 2024.