โชคงามวงศ์ น.; ปุญญถาวร ส. A 22 year-old man with acute abdominal pain. Clinical Critical Care, Bangkok, Thailand, v. 18, n. 2, p. 21–25, 2010. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605. Acesso em: 5 jun. 2023.