เสรีโยธิน จริยา, บุตรเจียมใจ ปวีนุช, and คงวิบูลยวุฒิ มนัสนันท์. 2018. “A 29-Year Old Woman G1P0, GA 35 Weeks With Progressive Dyspnea”. Clinical Critical Care 26 (1). Bangkok, Thailand:11-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250163.