บุญโยประการ ชัชญาภา. 2015. “Septic Shock With Acute Respiratory Failure”. Clinical Critical Care 23 (1-2). Bangkok, Thailand:12-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252984.